Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną VETREX Sp. z o.o., Rokitki, ul. Skarszewska 13, 83-110 Tczew (dalej Usługodawca).
Definicje
Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Usług Usługodawcy przez subskrybenta.
Serwis – strona Usługodawcy dostępna pod adresem www.vetrex.com.pl
Użytkownik – osoba, która korzysta z usług dostępnych w Serwisie na zasadach określonych w regulaminie.
Usługi – świadczenie polegające na:
a) wysyłaniu wiadomości e-mail przygotowanych przez Usługodawcę do subskrybentów – usługa newsletteru.
b) udzielaniu odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego. – usługa formularza
Zasady świadczenie Usługi
1. Usługa jest świadczona bezpłatnie, korzystanie z niej jest dobrowolne.
2. W celu świadczenia Usług Usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych niezbędne dane.
3. Usługa formularza kontaktowego jest świadczona wyłącznie osobom, które:
a. podały swoje dane w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie www.vetrex. com.pl.
b. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego treść,
c. wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę,
d. zawarły umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza i wysłanie wiadomości.
4. Usługa newsletteru jest świadczona wyłącznie osobom, które:
a. podały swoje dane w formularzu dostępnym na stronie www.vetrex.com.pl.
b. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego treść,
c. wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę,
d. zawarły umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza i wysłanie wiadomości.
5. Realizacja Usługi odbywa się poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub kontakt telefoniczny na wskazany numer telefonu.
6. Serwis Usługodawcy zawiera pliki cookies odnotowujące działania Usługobiorcy na w ramach serwisu (odsłony oraz czas wyświetlania) służące Usługodawcy do indywidualnego dopasowywania treści serwisu.

Wymagania techniczne i ostrzeżenia dla użytkowników
1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi konieczne są:
a. połączenie z siecią Internet;
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez Usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies;
c. konto poczty e-mail;
2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania, przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
Reklamacje
1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.vetrex.com.pl Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji.
3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).
5. Usługodawca nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi określonej niniejszym Regulaminem.
3. Usługodawca może udostępnić dane osobowe Usługobiorcy partnerom i przedstawicielom handlowym, a także podwykonawcom usług, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowej realizacji Usług.
4. Dane są przetwarzane za zgodą Usługobiorcy do czasu zakończenia świadczenia Usług, a w uzasadnionych przypadkach do czasu wygaśnięcia czasu na dochodzenie roszczeń prze Usługobiorcę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi.
5. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia skargi na proces przetwarzania jego danych przez Usługodawcę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
6. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich aktualizacji, usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw Usługobiorca powinien skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.vetrex.com.pl
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia ____25.05.2018________ i jest dostępny pod adresem www.vetrex.com.pl.
2. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Usługodawca powiadomi za pomocą wiadomości e-mail.
3. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia Usługobiorcy o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego, chyba że Usługobiorca rozwiąże w tym czasie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w Regulaminie.
4. Prawem właściwym jest prawo polskie.